google-site-verification: google9dc2876e97f669a9.html

REGLAMENT D’OBLIGATÒRIA LECTURA I ACCEPTACIÓ DE LA MARXA CICLISTA DONES-AVANT TERRES DE L’EBRE  

És una marxa no competitiva exclusiva per dones amb la intensió d’empoderar-les dins de l’esport. Recomanem la lectura d’aquest reglament per conèixer els aspectes que representa participar en aquesta marxa cicloturista. 

Aquest reglament s’adopta amb caràcter general sense perjudici del que pugui contenir de forma específica, respecte a les condicions de circulació i altres mesures de control i vigilància de la marxa ciclista, l’autorització administrativa emesa pel Servei Català de Trànsit i les indicacions i recomanacions que els Mossos d’Esquadra considerin convenients el dia de la celebració. 

 

Marxa Cicloturista NO COMPETITIVA 

 

Article 1: DADES TÈCNIQUES DE LA MARXA 

 

a- AVANT EBRE (d’ara endavant “Organitzador”) organitza la Marxa Cicloturista Dones-Avant Terres de l’Ebre. 

b- La data de celebració serà el 8 de maig de 2022. L’hora de sortida serà a les 8.30 hores. 

c- El punt de sortida estarà situat al Pavelló Firal de Remolins, Av. de Remolins, 34, 43500 Tortosa, Tarragona 

d- L’organitzador proposa dos recorreguts:

                 – Un recorregut llarg  de 118,87 quilòmetres i 1.367 metres de desnivell

                 – Un recorregut mitjà de 65,3 quilòmetres i 830 metres de desnivell.  

e- Les dades de contacte de l’Organitzador són les següents:

                 – Telèfon mòbil:  634 371 862

                 – Correu electrònic: info@avantebre.com

Article 2: LEGISLACIÓ I NORMES 

 

a- La Marxa Ciclista Dones-Avant Terres de l’Ebre és una prova esportiva de bicicleta de carretera regulada pel Reglament de Ciclisme per a Tots de la Real Federación Española de Ciclisme (RFEC) en el marc d’una especialitat ciclista que contempla aquest esport com un exercici físic amb una finalitat esportiva, d’oci i turístic o cultural. La Marxa estarà sotmesa a les disposicions dels articles 15 i següents de l’annex II del Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Circulació per a l’aplicació i el desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març. 

b- L’edat mínima per participar és de divuit anys complerts. 

c- LA MARXA ÉS NO COMPETITIVA. El trànsit estarà obert, fet que obliga els participants a respectar la Llei de Seguretat Viària i el Reglament General de Circulació vigents. L’organitzador vetllarà per l’òptima circulació de les ciclistes en els punts crítics del recorregut on, per la coincidència amb la resta dels usuaris de la via, sigui necessari reforçar les mesures de seguretat viària existents. 

 

Article 3: INSCRIPCIONS I PREUS 

 

a- Les inscripcions es portaran a terme preferiblement via el portal www.marxaciclistavantterresdelebre.cat o mitjançant una plataforma telemàtica de provada solvència que ofereixi l’organitzador i que permeti el pagament amb targeta de crèdit o dèbit. Si no és possible l’ús d’aquestes plataformes, l’organitzador detallarà a la seva pàgina web el procés d’inscripció. 

b- El preu de les inscripcions, des de l’obertura del termini d’inscripció fins al 24 d’abril de 2022 a les 24:00 hores serà de 35,00€ per les que estiguin federades i 45,00€ per les que no estén federades. En aquest moment, les inscripcions es tancaran definitivament. 

c- Després del tancament del termini, no s’acceptaran inscripcions per part de l’organitzador. 

d- En cas que s’arribi al límit de 500 participants les inscripcions es tancaran automàticament. 

e- La inscripció dóna dret a la ciclista a participar es la Marxa i a altres elements com ara dorsal, carnet de ruta, obsequis i la utilització dels serveis que ofereix l’organitzador. 

  

Article 4: LLICÈNCIES 

 

a- Per participar en la Marxa  no és obligatori estar federada. 

b- Únicament es reconeixen les llicencies de l’any en curs expedides per la Real Federación Española de Ciclisme, la Federació Catalana de Ciclisme o per qualsevol federació afiliada a la UCI.

c- En cas de no tenir llicència federativa, s’haurà d’inscriure a la Marxa com no federada obligatòriament. El pagament de la inscripció com no federada inclou la inscripció a la Marxa i l’assegurança per al dia de la Marxa. 

 

Article 5: DEVOLUCIONS I INTRANSFERIBILITAT DE LES INSCRIPCIONS 

 

a- Les inscripcions es consideren com definitives un cop pagades. Existeix la possibilitat de fer anul·lacions de les inscripcions fins al 24 d’abril de 2022 a les 24:00 hores, fent la petició únicament al correu: info@avantebre.com. Per fer l’anul·lació, no caldrà justificació. Es tornarà l’import íntegre abonat pels diferents conceptes (preu base, llicència de dia) deduint una penalització de 5€. 

 

b- Passat aquest termini, no hi ha possibilitat d’anul·lació de la inscripció i de devolució de l’import d’inscripció en la Marxa. En cas de canvi de data de celebració de la Marxa, les inscripcions seran vàlides per la data que ofereixi l’organitzador, donant la possibilitat de retorn de la inscripció. 

 

c- Les inscripcions són personals i intransferibles i no poden ser utilitzades per una persona diferent de la inscrita. No és possible substituir un participant per un altre. En cas de detectar aquest fet, l’organitzador es reserva el dret de penalitzar tots dos participants. 

 

Article 6: RECOLLIDA DE DORSALS 

 

a- La recollida de dorsals es durà a terme al Pavelló Firal de Remolins, el dia anterior a la marxa –en aquest cas, el dia 7 de maig des de les 12:00 hores fins a les 20:00 hores. 

 

b- Per recollir el dorsal, serà imprescindible la identificació per part del participant. Per tant, serà OBLIGATÒRIA la presentació d’un document identificatiu (DNI, carnet de conduir, passaport) i la llicència federativa en curs en cas de tenir-la. A l’hora de realitzar la inscripció o en recollir el dorsal, s’haurà d’acceptar la “Declaració del Cicloturista” que informa dels riscos que comporten la participació i que exclou l’Organitzador de responsabilitats en cas de qualsevol incidència o accident derivat de la participació en la Marxa. 

 

c- Per recollir el dorsal a una tercera persona, caldrà presentar una fotocòpia del document identificatiu i una autorització de recollida signada per la interessada. 

  

d- En cap cas es lliuraran dorsals que no corresponguin amb l’interessat. La revenda dels drets d’inscripció i la participació consegüent amb el dorsal d’una altra persona pot tenir penalitzacions tant pel venedor com pel comprador i la possibilitat d’exercir accions contra tots dos. 

 

 

Article 7: CONTROLS HORARIS I TANCAMENTS DE PAS 

 

a- En el recorregut no hi haurà punts de control amb horaris màxims de pas. 

 

b- L’hora de tancament de la zona d’arribada serà a les 17.00 hores. 

  

Article 8: AVITUALLAMENTS 

 

a- En el recorregut llarg hi haurà tres punts d’avituallament sòlid/líquid i un de líquid i en el recorregut mitjà hi haurà un punt d’avituallament sòlid/líquid i un de líquid.

b- L’organitzador no donarà avituallament a les ciclistes que no estiguin identificades com a participants de la Marxa.

c- L’organitzador sols donarà avituallament a les zones habilitades amb aquesta finalitat, havent d’haver-se aturat les participants

d- Al final de la Marxa hi haurà menjar per a totes les participants.

e- Els punts d’avituallament que hi haurà durant la marxa, estaran disposats fora de la via, on no dificultaran la circulació de la resta d’usuaris de la via.

 

Article 9: SERVEIS PRE I POST MARXA 

 

a- Abans de la Marxa, a la zona de concentració, hi haurà lavabos degudament senyalitzats. 

b- En acabar La Marxa, els cicloturistes tindran disponibles lavabos, vestuaris, dutxes i menjar.  

 

Article 10: POLÍTIQUES D’IGUALTAT DE GÈNERE I ESPORT. 

 

Les polítiques esportives amb visió de gènere tenen per objectiu incrementar i promoure la igualtat de les dones a l’esport i la seva incorporació a la pràctica esportiva en tots els seus nivells. 

 

L’organitzador es compromet a fer els esforços necessaris per impulsar actuacions que contribueixin a fomentar l’educació en valors, assegurant que totes les noies i dones tinguin l’oportunitat de participar a la prova en un ambient segur, i que conservin drets, la dignitat i el respecte individual. 

 

  1. a) Vetllar pel tractament correcte de gènere a la documentació i als espais web i de comunicació de la prova.

 

  1. b) Col·locació de lavabos per a dones tant a la sortida com a l’arribada.

 

  1. c) Possibilitat de personalitzar i indicar els tallatges dels obsequis que puguin ser adaptats a les dones.

 

Article 11: PROTECCIÓ I ASSISTÈNCIA 

 

a- Hi haurà presència de vehicles i personal de protecció oficial com a Mossos d’Esquadra i Policia Local. 

 

b- Aquests cossos podran estar recolzats per personal de Protecció Civil. 

  

c- També hi seran presents altres vehicles de l’organitzador convenientment identificats, ambulàncies, cotxe escombra, assistències, etc. 

 

d- S’oferirà assistència mecànica per a avaries de consideració. La mà d´obra serà gratuïta, però el preu del material instal·lat correrà per part del ciclista. 

 

e- L’organitzador també instal·larà cartells indicatius, senyalitzacions, fletxes i personal voluntari degudament identificat als llocs que consideri convenient i/o li sigui possible. S’entén que són una ajuda merament informativa i no una condició obligatòria, per tant, la cicloturista accepta que és responsabilitat únicament d’ella complir les normes de trànsit, vetllant per la seva pròpia seguretat i la de la resta de participants i usuaris de la via pública. 

 

f- L’organitzador prestarà l’assistència que li sigui possible, i posteriorment es limitarà a tramitar l’informe corresponent a la Mutualitat o companyia d’assegurances de la cobertura de la llicència federativa o llicència de dia. Igualment, declina tota responsabilitat per la pèrdua o el deteriorament d’objectes personals durant la Marxa, ja sigui per robatori o per altres circumstàncies. El participant, pel fet de participar-hi, declina efectuar qualsevol acció legal contra l’Organització. 

 

g- Totes les participants de la Marxa que no estén federades, estaran coberts per una pòlissa d’accidents contractada per l’organització. Les participants amb llicència federativa estan cobertes per les assegurances de la mateixa federació. 

  

Article 12: CLASSIFICACIONS

 

L’organitzador de la marxa ciclista no publicarà cap tipus de classificació, per ordre d’arribada o per temps, tot admetent-se la presència de xips exclusivament a efectes de control d’assistència. 

 

Article 13: OBLIGACIONS DEL PARTICIPANT 

 

a- És obligatori l’ús del casc protector per part de totes les participants. 

 

b- Per motius de control i seguretat és obligatori que les participants portin posat el mallot identificatiu de la Marxa durant tot el recorregut, ja sigui el llarc com el mitjà. 

 

c- La ciclista ha de portar el dorsal i/o placa identificatius de manera ben visible. 

 

d- S’han de respectar i complir les normes de trànsit, així com la Llei de seguretat viària i el Reglament general de circulació vigent. La participant reconeix estar informada que les carreteres poden tenir deficiències, zones estretes i corbes perilloses, per la qual cosa l’organitzador demana extremar la prudència i la participant eximeix l’organitzador de qualsevol incident o accident derivat de la seva participació en la Marxa. 

 

e- També s’ha de tenir cura del recorregut i el seu entorn i no embrutar ni llençar escombraries fora dels llocs habilitats a aquest efecte. 

 

f- Els participants hauran de passar per tots els controls inclosos la sortida. 

 

g- S’haurà de posar en contacte i comunicar-ho a qualsevol dels voluntaris en cas d’abandonament o accident. 

 

h- No hi pot haver remolc ni assistència per part de vehicles aliens a l’organitzador. 

 

i- El ciclista haurà d’acceptar el document “Declaració del Cicloturista” que informa dels riscos que comporta la participació i que exclou l’organitzador de responsabilitats en cas de qualsevol incidència o accident derivat de la participació a La Marxa. En el cas de les inscripcions realitzades telemàticament, aquest document és visible a l’hora de fer la inscripció i s’ha d’acceptar per poder finalitzar correctament el procés. Si no s’accepta en aquest moment, per exemple, a les marxes amb possibilitat d’inscripció personal, cal signar-les en el moment de recollir el dorsal abans de la sortida. 

 

j- El participant, en inscriure’s a La Marxa, accepta tots els punts del present reglament. L’incompliment per part del participant d’alguna de les normes esmentades suposarà la desqualificació automàtica. 

 

 

Article 14: DRETS DE L’ORGANITZADOR 

 

a- L’organitzador prestarà l’assistència que li sigui possible en cas d’accident del participant posant a disposició els serveis mèdics presents a La Marxa. L’organitzador no es farà responsable dels possibles deutes que el participant pugui contraure durant la Marxa. 

 

b- L’organitzador es reserva el dret de modificar qüestions relatives a la ubicació dels avituallaments, etc. El personal de protecció oficial i/o el Servei Català de Trànsit es reserva el dret a modificar qüestions relatives al recorregut quan hi hagi raons que justifiquin aquests canvis, informant-ne l’organitzador a tots els participants de la Marxa, sigui pels serveis de megafonia o mitjançant senyalitzacions durant el recorregut. 

 

c- En qualsevol moment, l’organitzador es reserva el dret de neutralitzar la Marxa i de resoldre, sota el seu criteri, qualsevol incident que es pugui produir en el curs d’aquesta. 

 

d- Si causes de força major (meteorològiques o de qualsevol altre tipus) impedeixen la celebració de la Marxa el dia indicat, l’organitzador no retornarà l’import de les inscripcions, però sí lliurarà el regal corresponent als cicloturismes presents, en el cas de que l’organitzador tingui previst donar regal. A la seva potestat hi ha la possibilitat de retardar La Marxa a una nova data si el calendari i/o les autoritats de Trànsit així ho permeten. 

 

e- L’organitzador es reserva el dret d’admissió a La Marxa. 

 

 

Article 15: PENALITZACIONS 

  

L’organitzador adquireix el compromís davant de la resta de participants a posar en coneixement de les autoritats els cicloturismes que no respectin el Reglament General de Circulació vigent. Tots aquells que no respectin les condicions, podran ser desqualificats de La Marxa. En particular, es vigilaran aquestes accions: 

a- No respectar les indicacions de les autoritats i/o organitzador. 

b- No passar pel control de sortida. 

c- Embrutar o degradar l’itinerari o el seu entorn. 

d- Circular amb vehicle de suport. 

e- Comportar-se de manera que entorpeixi el normal desenvolupament de la Marxa i vagi contra el seu reglament. 

 

 Article 16: DRET A LA IMATGE 

 

L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que la participant autoritza l’Organitzador de La Marxa a l’enregistrament total o parcial de la seva participació, dona el seu consentiment perquè es pugui utilitzar la seva imatge per a la promoció i difusió de la imatge de La Marxa en totes les seves formes (ràdio, premsa, vídeo, foto, DVD, internet, cartells, mitjans de comunicació, etc.) i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú executar, sense dret per part seva a rebre compensació econòmica alguna. 

 

 

Article 17: LOPD I POLÍTICA DE PRIVACITAT 

 

L’Organitzador garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal i, així, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, la participant queda informada i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents per part de l’organitzador i al seu tractament dels mateixos per la seva utilització en relació a la execució de gestions administratives, comercials i altres activitats pròpies. 

 

En quant a la política de privacitat, l’organitzador assegura a la participant, en tot cas, l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts a la legislació vigent, mitjançant un escrit dirigit a Avant Ebre a l’adreça c/Nou del vall, 7-9 43520-Tortosa ( Tarragona ) , o bé per correu electrònic: info@avantebre.com, essent responsable del fitxer amb domicili a aquests efectes a l’adreça anteriorment indicada. 

 

La participant accepta que les seves dades puguin ser cedides exclusivament per a activitats necessàries per a la correcta execució de la gestió i l’administració interna de l’organitzador. Així mateix, la participant accepta que L’Organitzador els adreci informació sobre notícies, gestions o serveis que afectin a la Marxa. L’acceptació de la participant per tal que les seves dades puguin ser tractades o cedides en la forma d’aquest paràgraf, té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, tal i com disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre . 

 

RELACIÓ DE PARTICIPANTS

 L’organitzador posarà a disposició del responsable del dispositiu policial, abans de l’inici de la prova, una relació definitiva d’inscrites amb les dades personals de la inscripció, conjuntament amb el número de dorsal, i estaran a disposició del Servei Català de Trànsit i de la Policia de la Generalitat Mossos d’Esquadra, als efectes de control i vigilància de la marxa ciclista, pel que fa sobretot al comportament no competitiu de les seus participants ja que la celebració d’aquestes activitats esportives són de forma compartida amb la resta d’usuaris de la via. En cas necessari, s’extrauran les vostres dades personals d’inscripció per tal de cursar, en cas d’infracció, la denúncia corresponent.